Přihláška
Rodiče na start+420Položky označené hvězdičkou* jsou povinné


Všeobecné podmínky Rodiče na start 2018
Svoji registrací uděluji souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů spolku APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., V Luhu 715/6, Praha 4 - Nusle, 140 00, IČ: 26528215 (dále jako Správce).
Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků a účastnic při organizaci závodu (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu a dalších aktivitách spolku APERIO. Zpracovávání bude probíhat po dobu 5 let od udělení souhlasu.
Správce bude ke zpracování osobních údajů využívat zpracovatele, společnost RaulWalter s.r.o., Sousedíkova 971/5, 190 00 Praha-Vysočany, IČO 05168856.
Beru na vědomí, že mám právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to například zasláním e-mailu (aperio@aperio.cz) nebo dopisu spolku APERIO. Současně beru na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.
Souhlasím s tím, aby má účast a sportovní výkon v závodě byly Správcem nebo osobou jím zmocněnou audiovizuálně zaznamenány.
Souhlasím s tím, aby Správce nebo jím určená třetí osoba použil vytvořené fotografie nebo audio/video záznam mé osoby (dále jen materiál) všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu a činnosti spolku APERIO, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
Souhlasím s tím, že je Správce oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a audio/video materiálů jako svých autorských děl, třetím osobám, a to pro účelyi redakční (tzn. uveřejňování v periodickém tisku) a pro vlastní propagační účely.
Souhlasím s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část. Současně souhlasím s tím, aby Správce, případně další osoby jím pověřené, tyto materiály zpracovávali formou jejich shromažďování a uložení v souladu se ZOOÚ.
Svoji registrací, zaplacením startovného a nastoupením do závodu a převzetím svého ID čipu prohlašuji, že:
a) disponuji požadovanými znalostmi o sportu ve vybrané disciplině a potvrzuji, že jsem fyzicky způsobilý se této disciplíny zúčastnit
b) jsem obeznámen/a s tím, že pořadatel zodpovídá jen za povolení k využití místa pořádání soutěže, zejména za místo startu a cíle, park Na Pankráci, Praha 4, avšak nezodpovídá a neposkytuje žádnou záruku za stav tratí, jejich funkci nebo specifické podmínky soutěže dané např. počasím nebo jinými zvláštnostmi.
c) jsem si vědom/a důsledků spojených se svou účastí v soutěži (závodu) na vlastní odpovědnost a nebezpečí, zejména že nejsem oprávněn/a požadovat na pořadateli finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky v případě jakéhokoliv zranění nebo jiné škody, které mohu utrpět v souvislosti s účastí v závodu. Závodník se účastní závodu na své vlastní nebezpečí.
d) beru na vědomí, že pořadatel během soutěže nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka.
e) jsem informován o tom, že pořadatelem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi/ici v souvislosti s účastí v soutěži.
n) jsem si vědom/a toho, že startovné je nevratné, možnost předání zaplacené registrace na jiného závodníka po písemné domluvě na aperio@aperio.cz